Noni Black Hair Magic, Hair Dye Shampoo, 2 variants