Gandha Thailam Gel 10Caps | Arya Vaidya Pharmacy

AVP Ayurveda Gandha Thailam Gel Capsule Promotes ossification and fractures healing.

AVP Ayurveda Gandha Thailam Gel Capsule Indications:

Fracture, Degenerative diseases of Bones and joints. For all rheumatic complaints, numbness of limbs, etc. It acts as a good laxative.

AVP Ayurveda Gandha Thailam Gel Capsule Ingredients:

Agaru, Amrutha, Athibala, Badramustha, Bala, Chandana, Devadaru, Doorva, Hribera, Ikshu, Jeevaka, Jivanti, Kakoli, Karkatasringi, Ksheera kakoli, Kulatham, Kusta, Ladrah, Mahameda, Manjistha, Mashaparni, Meda, Methi, Mugdaparni, Pathmaka, Pathra, Plakshah, Rasna, Rshabaka, Sala, Saralah, Satapuspa, Shalaparni, Shariba, Shilajith (Black), Tagara, Thavakshiri, Usirah, Vidhari, Yashtimadhu, Doorva Swarasa, Ksheera, Tila Thailam.

    30 items left